Patron roku 2022

Do pobrania

Polecane strony

 


 

PATRONAT

POZNAJ NASZ─ä HISTORI─ś


ARCHIWUM PORTALU

 

MAPA KRAJU KASZUBÓW  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
 
 


Patron roku 2022

Ksi─???─?ta kaszubscy odegrali istotn─? rol─? w naszej historii. B─?d─?c tw??rcami kaszubskich pa??stw, dali podwaliny pod odr─?bno??─? narodow─? Kaszub??w.┬áW??adcy ci s─? wa??nym elementem naszej kultury i pami─?ci historycznej. Ich dzieje budowa??y i buduj─? to??samo??─? narodow─? kolejnych pokole?? ??wiadomych Kaszub??w. W 2022 roku chc─?c nie tylko zachowa─? pami─?─? o naszych w??adcach, ale r??wnie?? rozprzestrzenia─? wiedz─? o nich, w??r??d wszystkich Kaszub??w, ustanawiamy obecny rok Rokiem Ksi─???─?t Kaszubskich.┬áczytaj dalej >>

Jak m??wi─? i pisa─? o Kaszubach?

Jak m??wi─? i pisa─? o Kaszubach? Jakich cz─?stych b??─?d??w unika─?? Jak radzi─? sobie z trudnymi tematami dotycz─?cymi Kaszub??w? Na co zwraca─? uwag─?, by przeciwdzia??a─? dyskryminacji Kaszub??w? Tym kwestiom jest po??wi─?cony poradnik, kt??ry powsta?? w oparciu o monitoring artyku????w po??wi─?conych Kaszubom z 2020 roku na portalach informacyjnych z Pomorza.┬áAutorzy przyjrzeli si─? najcz─???ciej pope??nianym b??─?dom przez redaktor??w oraz tematom, kt??re poruszano w komentarzach. To kompendium wiedzy dla os??b, kt??re chc─? zajmowa─? si─? tematami kaszubskimi w mediach w spos??b trafny i niepowielaj─?cy stereotyp??w, a tak??e dla tych, kt??rzy chc─? przeciwdzia??a─? dyskryminacji spo??eczno??ci kaszubskiej w Internecie.┬áczytaj dalej >>

Co jest, a czego nie ma w „S??owniku kaszubskich symboli, pami─?ci i tradycji kultury”?

┬á"Gniazdo gryfa..." to licz─?ce ponad 700 stron opracowanie, prezentuj─?ce najnowsz─? wiedz─? o Kaszubach. Publikacja spotka??a si─? z pozytywnymi recenzjami, nie brakuje jednak te?? g??os??w krytycznych. Z merytorycznymi uwagami podzieli?? si─? historyk Dariusz Szymikowski.┬áczytaj dalej >>

Narodowo??─? a obywatelstwo

W dyskusjach, zw??aszcza na portalach internetowych, pojawia si─? cz─?sto w─?tek narodowo??ci kaszubskiej. Niekt??rzy uczestnicy owych dyskusji stwierdzaj─? w nich, ??e nie istnieje nar??d kaszubski, gdy?? Kaszubi urodzili si─? i mieszkaj─? w Polsce oraz maj─? polskie obywatelstwo. Cz─?sto przyczyn─? takiej postawy jest brak wiedzy, a w konsekwencji niedostrzeganie r????nic mi─?dzy narodowo??ci─?┬áa obywatelstwem. W zwi─?zku z tym, ??e r????nie definiuje si─? te poj─?cia (zw??aszcza narodowo??─?), a w zasadzie niemal wszystkie osoby bior─?ce udzia?? w dyskusji s─? Polakami b─?d?? Kaszubami mieszkaj─?cymi w Polsce, przygotowali??my kr??tki tekst o charakterze informacyjnym, odnosz─?cy si─? g????wnie do ustawodawstwa i tradycji polskiej.┬áczytaj dalej >>

Watchdog na Kaszubach 2020

Zach─?camy do zapoznania si─? z raportem "Watchdog na Kaszubach 2020", kt??ry pokazuje stan nauczania j─?zyka kaszubskiego w szko??ach wojew??dztwa pomorskiego. Powsta?? on w 15. rocznic─? przyj─?cia "Ustawy o mniejszo??ciach narodowych i etnicznych oraz o j─?zyku regionalnym" w ramach Roku Praw Mniejszo??ci, kt??ry obchodzimy w naszym stowarzyszeniu.┬áczytaj dalej >>

Bibliografia Floriana Ceynowy - zapraszamy do wsp????pracy

W rocznic─? urodzin Floriana Ceynowy oraz w roku, w kt??rym up??yn─???o 170 lat od og??oszenia przez niego artyku????w (w che??mi??skiej „Szkole Narodowej”) – manifest??w „Kaszebji do P??lochov” oraz „W?? narodowosce a w?? m??wie”, pragniemy zainicjowa─? przygotowanie bibliografii w wersji elektronicznej, w kt??rej b─?d─? zebrane nie tylko wszystkie dzie??a Ceynowy, ale tak??e jemu po??wi─?cone, nawet te, w kt??rych jest jedynie wzmiankowany. czytaj dalej >>

Warsztaty kaszubskie dla szk???? i przedszkoli

Zach─?camy szko??y i przedszkola do zorganizowania u siebie warsztat??w kaszubskich, podczas kt??rych Wasze dzieci/uczniowie poznaj─? bli??ej nasz─? kultur─? i histori─?.┬áczytaj dalej >>

 ↑ Przejd?? do g??ry strony