Patron roku 2022

Do pobrania

Polecane strony

 


 

PATRONAT

POZNAJ NASZ─ä HISTORI─ś


ARCHIWUM PORTALU

 

MAPA KRAJU KASZUBÓWNasze projekty

Projekty, w kt??re si─? anga??ujemy, realizowane samodzielnie lub we wsp????pracy z innymi podmiotami:

Konferencja o mediach mniejszo??ciowych

W dniach 13-15 lipca 2016 zorganizowali??my wsp??lnie z EFA mi─?dzynarodow─? konferencj─? po??wi─?con─? roli medi??w we wspieraniu proces??w samostanowienia europejskich narod??w bezpa??stwowych.┬á

http://kaszebsko.com/index.php?mact=News,cntnt01,detail,0&cntnt01articleid=368&cntnt01returnid=26

http://kaszebsko.com/konferencja

Bieg Jedno??ci Kaszub??w - Bi?Őg Jednot?? Kaszub??w

19 marca obchodzimy b─?dziemy kolejny Dzie?? Jedno??ci Kaszub??w - ??wi─?to, kt??re w szczeg??lny spos??b przypomina nam o tym, ??e Kaszubi s─? wsp??lnot─?. DJK obchodzimy na r????ne sposoby - wywieszamy kaszubskie flagi, spotykamy si─? z bliskimi, ale r??wnie??... biegamy! Bieg Jedno??ci Kaszub??w to spos??b na aktywne ??wi─?towanie, do kt??rego zapraszamy wraz z Centrum Kultury, Promocji i Sportu we W??adys??awowie.

http://kaszebsko.com/bieg

Przystanki po kaszubsku w MZK

Od ??rody 6 stycznia 2015 na wszystkich liniach autobusowych obs??ugiwanych przez wejherowski MZK, obok ju?? istniej─?cych zapowiedzi w j─?zyku polskim, pojawi??y si─? komunikaty w j─?zyku kaszubskim.

http://kaszebsko.com/index.php?mact=News,cntnt01,detail,0&cntnt01articleid=353&cntnt01returnid=26

2016 rok pod has??em: "Rok kasz??bizn?? we wszednym r??mie"

Kasz??bsk?┤ Jednota proklamowa??a rok 2016 jako "Rok kasz??bizn?? we wszednym r??mie – Rok j─?zyka kaszubskiego w przestrzeni publicznej". Has??o to ma stymulowa─? dzia??alno??─? stowarzyszenia w 2016 roku oraz zach─?ca─? inne osoby i stowarzyszenia do animowania wszelkich przedsi─?wzi─?─? maj─?cych za zadanie uczyni─? kaszubszczyzn─? bardziej powszechn─? w ??yciu publicznym.

http://kaszebsko.com/rok2016

http://kaszebsko.com/index.php?mact=News,cntnt01,detail,0&cntnt01articleid=352&cntnt01returnid=26

Wezk?┤j lepi p??zn?┤j Gwi?┤zdora / Poznaj lepiej Gwiazdora

Na Gwi?┤zdora kaszubskie dzieci czekaj─? w Wigili─? we wszystkich domach. To on przyniesie im prezenty. Jest to osobliwa posta─?, budz─?ca respekt, a czasem nawet strach w??r??d dzieci. Gwiazdor ubrany jest w d??ugie sk??rzane buty i ko??uch z owczej sk??ry. Jego atrybutami s─?: maska, worek z prezentami dla grzecznych i r??zga dla niepos??usznych. Doro??li zach─?caj─? dzieci, ??eby podesz??y do okna i poszuka??y na niebie betlejemskiej gwiazdy. Kiedy robi si─? zamieszanie, nagle mo??e pojawi─? si─? Gwi?┤zd??r! Poznajmy go lepiej!

http://kaszebsko.com/gwiazdor

G??osuj ??wiadomie - pytania do kandydat??w na pos????w i senator??w

25 pa??dziernika 2015 czekaj─? nas wybory do Parlamentu Rzeczpospolitej Polskiej. Dotycz─? one ka??dego obywatela, a w tym 233 tysi─?ce tych, kt??rzy w spisie powszechnym z 2011 roku zadeklarowali przynale??no??─? do wsp??lnoty kaszubskiej. Stowarzyszenie Os??b Narodowo??ci Kaszubskiej Kasz??bsk?┤ Jednota chce wiedzie─?, co o wa??nych dla Kaszub??w i Pomorza sprawach my??l─? osoby, kt??re maj─? szans─? reprezentowa─? nasz region w Sejmie i Senacie. Dokonuj─?c wyboru, mamy prawo do odpowiedzi na postawione przez nas pytania.

http://kaszebsko.com/wybory2015

http://kaszebsko.com/wybory2015-ankiety

Konkurs „Cz?┤rno-z??ot?┤ FANA”┬á

18 sierpnia obchodzimy ??wi─?to Flagi Kaszubskiej! W tym roku zapraszamy was z tej okazji do zabawy! Kto zrobi i wy??le najciekawsze swoje zdj─?cie z czarno-z??otymi barwami, ten mo??e wygra─? 300 z??otych

http://kaszebsko.com/konkurs

http://kaszebsko.com/index.php?mact=News,cntnt01,detail,0&cntnt01articleid=338&cntnt01returnid=26

Wsp????praca ze stowarzyszeniem Now?┤ Tatcz??zna┬á

M??odzie?? skupiona w Stowarzyszeniu Now?┤ Tatcz??zna ??─?czy si??y z Kasz??bsk─? Jednot─?, aby zainteresowa─? swoich r??wie??nik??w histori─? Kaszub.

http://kaszebsko.com/index.php?mact=News,cntnt01,detail,0&cntnt01articleid=337&cntnt01returnid=26

Kaszubski Facebook

Chcemy, wzorem ??l─?zak??w, zebra─? minimum 7 tys. wniosk??w o uruchomienie kaszubskiego Facebooka.┬á

https://www.facebook.com/events/944170795617013/985675991466493/

https://www.facebook.com/kaszebsczijinternet

http://kaszebsko.com/index.php?mact=News,cntnt01,detail,0&cntnt01articleid=327&cntnt01returnid=26

I Przez?Őrk stand up comedy „Szp??rt na ??okach”

Stow?┤ra Kasz??bsk?┤ Jednota wesp???? z M?Üze?Üm Kasz??bsk??-P??m??rsczi Pismienizn?? i M?Üzyczi we Wejrowie ?? Resta?Üracj─? Campanula r?┤cz─? kasz??bsczich plest??w do ?Üdz?Őlu w I Przez?Őrk?Ü stand up comedy „Szp??rt na ??okach” jaczi mdze 19 czerwi??ca 2015 rok?Ü w Resta?Üracje Campanula we Wejrowie.┬á

http://kaszebsko.com/index.php?mact=News,cntnt01,detail,0&cntnt01articleid=325&cntnt01returnid=26

Letnie kolonie z j─?zykiem kaszubskim

Stowarzyszenie Kasz??bsk?┤ Jednota organizuje w dniach 03 – 12 lipca 2015 r. kolonie dla dzieci dwuj─?zycznych w wieku od 6 do 11 lat. Wsp????organizatorem jest Stowarzyszenie „Akademia G??odnica”. Dzieci i ich wychowawcy b─?d─? zakwaterowani w szkole w Starej Hucie, w gminie Kartuzy

http://kaszebsko.com/kolonie

http://kaszebsko.com/index.php?mact=News,cntnt01,detail,0&cntnt01articleid=331&cntnt01returnid=26

2015 - Rok Dziecka Dwuj─?zycznego

Kasz??bsk?┤ Jednota ustanowi??a rok 2015 Rokiem Dziecka Dwuj─?zycznego. Ta nazwa ma dwa znaczenia.┬á??wietnie wpisuje si─? w dotychczasowe projekty naszego stowarzyszenia (Kn?Őg??b?Üs, Podr─?cznik Internetowy) oraz w przysz??e dzia??ania (wsp????praca z Baskami w ramach edukacji szkolnej, projekt Wakacje z j─?zykiem kaszubskim). Ale jeszcze wa??niejsza jest promocja samej idei dwuj─?zycznego wychowania dzieci. Jako organizacja pozarz─?dowa, a tak??e osobi??cie jako Kaszubi chcemy dawa─? przyk??ad, ??e z dzie─?mi trzeba i mo??na rozmawia─? po kaszubsku od najm??odszych lat.

http://kaszebsko.com/rok-dd

http://kaszebsko.com/index.php?mact=News,cntnt01,detail,0&cntnt01articleid=317&cntnt01returnid=26

http://kaszebsko.com/index.php?mact=News,cntnt01,detail,0&cntnt01articleid=351&cntnt01returnid=26

Wsp????praca z Baskami

Stowarzyszenie "Nafarroako Ikastolen Elkartea", kt??re promuje j─?zyk baskijski w systemie edukacji formalnej i ma na celu pomoc szko??om nauczaj─?cym w j─?zyku baskijskim, zaprosi??o stowarzyszenie Kasz??bsk?┤ Jednota do wsp??lnego projektu pod nazw─? "Txikiak Handi".

http://kaszebsko.com/basques

http://kaszebsko.com/index.php?mact=News,cntnt01,detail,0&cntnt01articleid=316&cntnt01returnid=26

http://kaszebsko.com/index.php?mact=News,cntnt01,detail,0&cntnt01articleid=344&cntnt01returnid=26

Kaszubskie spotkania z tradycj─?

Taniec, ??piew, wyk??ady z zakresu j─?zyka kaszubskiego, historii oraz kultury Kaszub - takie atrakcje czeka??y na m??odzie?? i doros??ych w ramach "Kaszubskich spotka?? z tradycj─?"

http://kaszebsko.com/kaszubskie-spotkania-z-tradycja

http://kaszebsko.com/index.php?mact=News,cntnt01,detail,0&cntnt01articleid=308&cntnt01returnid=26

Poszerzaj swoje horyzonty - ucz si─? j─?zyka kaszubskiego!

Stowarzyszenie Kasz??bsk?┤ Jednota, Prezydent Miasta Wejherowa oraz Zrzeszenie Kaszubsko-Pomorskie gor─?co zach─?caj─? uczni??w wejherowskich szk???? do podj─?cia nauki j─?zyka kaszubskiego.┬á

wi─?cej >>┬áhttp://kaszebsko.com/index.php?mact=News,cntnt01,detail,0&cntnt01articleid=282&cntnt01returnid=26

Hokejowy weekend na Kaszubach

Celem tego wyj─?tkowego wydarzenia sportowego jest promowanie i umacnianie to??samo??ci kaszubskiej na Kaszubach, ojczy??nie wszystkich Kaszub??w na ??wiecie. By??y one tak??e domem pierwszych kaszubskich pionier??w, kt??rzy wyemigrowali do Kanady w 1858 roku. Pi─?ta i sz??sta generacja potomk??w tych pierwszych pionier??w utworzy??a dru??yn─? hokejow─? „Kashubian Griffins” dla promowania narodu kaszubskiego, kultury kaszubskiej i ojczyzny swoich kaszubskich przodk??w.

wi─?cej >>┬áhttp://kaszebsko.com/hokej /┬áhttp://kaszebsko.com/hockey

http://kaszebsko.com/index.php?mact=News,cntnt01,detail,0&cntnt01articleid=281&cntnt01returnid=26

http://kaszebsko.com/index.php?mact=News,cntnt01,detail,0&cntnt01articleid=280&cntnt01returnid=26

2014 - Rokiem Ksi─???ki

Kasz??bsk?┤ Jednota w dzia??aniach podejmowanych w roku 2014, og??oszonym przez nasze stowarzyszenie „Rokiem Ksi─???ki”, chce skupi─? si─? na rozwoju osobowym m??odych Kaszub??w, kt??rzy staj─? przed wyborem ??yciowej drogi i maj─? niepowtarzaln─? szans─? jako kierunek swoich przysz??ych studi??w wybra─? Etnofilologi─? kaszubsk─?. Sposobem na dotarcie do nich mo??e by─? literatura kaszubska.

wi─?cej >>┬áhttp://kaszebsko.com/rok-ksiazki

Kn?Őg??b?Üs Radia Kasz??b??

Stowarzyszenie Kasz??bsk?┤ Jednota w partnerstwie ze Stowarzyszeniem Ziemia Pucka w??─?cza si─? w uruchomienie Kn?Őg??b?Üsu Radia Kasz??b??. Ch─?─? wsp????pracy przy projekcie zadeklarowa??y ju?? tak??e Kaszubski Instytut Rozwoju z Ko??cierzyny oraz wydawnictwa regionalne (m.in. Region, Oskar i Biblioteka jastarnicka). Ta czytelnia, ksi─?garnia i biblioteka na ko??ach przez ca??y rok 2014 przemierza─? b─?dzie Kaszuby wzd??u?? i wszerz┬áczytaj dalej >>

https://www.facebook.com/knegobus

Renowacja nagrobka Stefana Ramu??ta

Kasz??bsk?┤ Jednota w??─?cza si─? w prace Spo??ecznego Komitetu Renowacji Nagrobka Stefana Ramu??ta. Zdecydowa?? o tym Zarz─?d naszego stowarzyszenia na posiedzeniu w Wejherowie w sobot─? 7 grudnia br.czytaj dalej >>

Kaszubskie Zaduszki

http://kaszebsko.com/index.php?mact=News,cntnt01,detail,0&cntnt01articleid=234&cntnt01returnid=26

Kaszubski Plener Literacki na G??odnicy

http://kaszebsko.com/index.php?mact=News%2Ccntnt01%2Cdetail%2C0&cntnt01articleid=219&cntnt01returnid=26

http://kaszebsko.com/index.php?mact=News,cntnt01,detail,0&cntnt01articleid=215&cntnt01returnid=26

 
Pierwszy Internetowy Podr─?cznik Historii Kaszub??w

Ojczysta historia Kaszub??w b─?dzie przedmiotem nauczania w szko??ach na Pomorzu ju?? od rozpoczynaj─?cego si─? roku szkolnego 2013/2014. To mo??e by─? kolejny prze??om w edukacji pokole?? Kaszub??w, kt??rzy do tej pory mieli jedynie prawo do nauczania j─?zyka ojczystego.„Internetowy Podr─?cznik Historii Kaszub??w” to propozycja Stowarzyszenia Kasz??bsk?┤ Jednota, kt??re w ten spos??b w??─?cza si─? w proces edukacji historycznej, tak wa??ny dla ca??ej wsp??lnoty kaszubskiej.

http://kaszebsko.com/index.php?mact=News,cntnt01,detail,0&cntnt01articleid=212&cntnt01returnid=26

"N?┤prz??d dl?┤ Kasz??b"

Cykl spotka?? promuj─?cych ide─? narodow─? w ruchu┬ákaszubskim w zwi─?zku z Rokiem Zrzeszi??c??w


┬á07.02.2013┬á "N?┤prz??d dl?┤ Kasz??b" - spotkanie w Lini
┬á28.02.2013 "N?┤prz??d dl?┤ Kasz??b" - spotkanie w Ko??cierzynie
┬á02.03.2013 "N?┤prz??d dl?┤ Kasz??b" - spotkanie w Wejherowie
┬á23.05.2013 "N?┤prz??d dl?┤ Kasz??b" - spotkanie w Miszewku
 14.06.2013 Spotkanie w K??aninie - w ramach Spotka?? Nauczycieli Regionalistow z powiat??w puckiego i wejherowskiego

18 sierpnia 2013 - kolejne obchody ??wi─?ta Flagi Kaszubskiej┬á

18 sierpnia bie??─?cego roku, ju?? po raz drugi w historii, Kaszubi obchodzi─? b─?d─? Swi??to Kasz??bsczi Fan??/??wi─?to Flagi Kaszubskiej. Stowarzyszenie Kasz??bsk?┤ Jednota wybra??o w??a??nie ten dzie??, by ca??emu ??wiatu przypomnie─? o czarno-??????tych barwach, b─?d─?cych wyr????nikiem to??samo??ci Kaszub??w.

http://kaszebsko.com/index.php?mact=News,cntnt01,detail,0&cntnt01articleid=207&cntnt01returnid=26

http://kaszebsko.com/index.php?mact=News,cntnt01,detail,0&cntnt01articleid=208&cntnt01returnid=26

??jcowie n?┤rodu w??ch??dz─? na sztras??!

Je??l?? jes Kasz??b─? z krwie ?? gn?┤ta, a jidentifik?Üjesz s?? z kasz??bsczim n?┤rod??, ┬ástow?┤ra Kasz??bsk?┤ Jednota m?┤ dl?┤ ce fejn k??szle! Chto k??szl?? za??o??i mdze ????w─? prom??cj─? kasz??bsczi swi─?d?? p??strz??d l??dzy, jaczich p??tk?┤.

http://kaszebsko.com/index.php?mact=News,cntnt01,detail,0&cntnt01articleid=187&cntnt01returnid=26

 

Kaszubska W????cz─?ga - patronat medialny

Impreza na Orientacj─? w terenie pt. Kaszubska W????cz─?ga, zorganizowana przez Studencki Klub Turystyczny AKK GDAKK 18 maja 2013 r. w okolicy Szklanej Huty ko??o Choczewa.┬á

http://kaszebsko.com/index.php?mact=News,cntnt01,detail,0&cntnt01articleid=173&cntnt01returnid=26

 
Plener malarsko-fotograficzny na G??odnicy

Kaszubska kultura inspiracj─? dla m??odych plastyk??w z Gdyni - taki cel obra??o sobie stowarzyszenie Kasz??bsk?┤ Jednota, kt??re w dniach 24-26.05.2013, przeprowadzi??o plener malarsko-fotograficzny na G??odnicy.

http://kaszebsko.com/index.php?mact=News,cntnt01,detail,0&cntnt01articleid=182&cntnt01returnid=26

 
Promocja / rekomendacja┬áksi─???ki "Kaszubi. Wsp??lnota narodowa"

Ksi─???ka, z kt??rej dowiedzie─? mo??na si─? o kaszubskich celach, w??r??d kt??rych jest m.in. przyznanie Kaszubom statusu mniejszo??ci etnicznej oraz stworzenie kaszubskich instytucji o??wiatowych, naukowych i kulturowych, nurtach i kierunkach rozwoju w ruchu kaszubskim, a tak??e o ??wiadomo??ci, j─?zyku i kulturze, jako o najwa??niejszych elementach kaszubskiej to??samo??ci narodowej.

http://kaszebsko.com/index.php?mact=News,cntnt01,detail,0&cntnt01articleid=147&cntnt01returnid=26

 
M?Őster kasz??bscz?Őg?? cz??tani?┤┬á

Projekt Biblioteki Gminy Wejherowo wsparty┬áprzez┬áKasz??bsk─? Jednot??

http://www.bpgw.org.pl/?s=akt&id=657

 
Turniej Jednego Wiersza - Mi??nczi Jedny Wi?Őrzt??

20 marca 2013 r. w Bibliotece Publicznej Gminy Wejherowo im. Aleksandra Labudy w Bolszewie odby??o si─? III Spotkanie poetyckie, zorganizowane we wsp????pracy biblioteki w Bolszewie i stowarzyszenia Kasz??bsk?┤ Jednota.┬á

http://kaszebsko.com/index.php?mact=News,cntnt01,detail,0&cntnt01articleid=165&cntnt01returnid=26

 
Akcja na Dzie?? Jedno??ci Kaszub??w 2013 pod nazw─? "Jednotowi B??mk"

http://kaszebsko.com/index.php?mact=News,cntnt01,detail,0&cntnt01articleid=163&cntnt01returnid=47

 
Przej─?cie portalu spo??eczno??ciowego Nasze Kaszuby

Pomorski Portal Spo??eczno??ciowy naszekaszuby.pl, funkcjonuj─?cy w Internecie pod adresem www.naszekaszuby.pl, prezentuje informacje o historii, wsp????czesno??ci oraz ??yciu kulturalnym i spo??ecznym Pomorza w jego historyczno-geograficznych granicach. Portal rozpocz─??? dzia??alno??─? w maju 2001 roku i pocz─?tkowo nosi?? nazw─? Zasoby Kaszubsko-Pomorskie. Inicjatorem jego powstania i d??ugoletnim moderatorem by?? Stanis??aw Geppert, kt??ry sprawi??, ??e Zasoby sta??y si─? jednym z wa??niejszych internetowych ??r??de?? wiedzy o Kaszubach i Pomorzu.

http://kaszebsko.com/index.php?mact=News,cntnt01,detail,0&cntnt01articleid=144&cntnt01returnid=26

 
2013 - Rokiem Zrzeszi??c??w

W nadchodz─?cym roku minie 80 lat od wydania pierwszego numeru czasopisma „Zrzesz Kasz??bsk?┤” (pol. „Wi─??? Kaszubska”), kt??ry ukaza?? si─? 5 maja 1933 roku w Gdyni. To w??a??nie tam, przy ulicy ??wi─?toja??skiej, znajdowa??a si─? pierwsza, przedwojenna siedziba redakcji gazety, kt??rej redaktorem odpowiedzialnym by?? gdy??ski radny Ignacy Szutenberg. W zwi─?zku z t─? rocznic─? stowarzyszenie Kasz??bsk?┤ Jednota postanowi??o zorganizowa─? kilkana??cie wydarze?? po??wi─?conych pisz─?cym do tego czasopisma

http://kaszebsko.com/rok-zrzeszincow.html

 
Dzie?? Kultury Kaszubskiej w stolicy Czech

Czeskie Towarzystwo Przyjaci???? ?üu??yc i stowarzyszenie Kasz??bsk?┤ Jednota zorganizowa??o wsp??lnie 3 listopada 2012 Dzie?? Kultury Kaszubskiej w stolicy Czech.┬á


http://kaszebsko.com/index.php?mact=News,cntnt01,detail,0&cntnt01articleid=117&cntnt01returnid=26

http://kaszebsko.com/index.php?mact=News,cntnt01,detail,0&cntnt01articleid=119&cntnt01returnid=26

 
105. rocznica urodzin Jana Trepczyka

Cz??onkowie Kasz??bsczi Jednot?? wzi─?li udzia?? we wsp????organizowanych wraz z Muzeum Pi??miennictwa i Muzyki Kaszubsko-Pomorskiej w Wejherowie oraz Towarzystwem ??piewawczym im. Jana Trepczyka obchodach 105. rocznicy urodzin Jana Trepczyka.

http://kaszebsko.com/index.php?mact=News,cntnt01,detail,0&cntnt01articleid=118&cntnt01returnid=26

 
Kaszubski hymn narodowy jako dzwonek na telefon kom??rkowy
Rocznica 105. urodzin zmar??ego przed laty poety i kompozytora Jana Trepczyka, przypadaj─?ca 22 pa??dziernika br., sta??a si─? przyczynkiem do kolejnego projektu naszego stowarzyszenia.┬áPoniewa?? urodziny kojarz─? si─? z prezentami, postanowili??my obdarowa─? wszystkich zainteresowanych darmowym dzwonkiem na telefon kom??rkowy z d??wi─?kami z pie??ni „Zemia Rodn?┤” autorstwa J. Trepczyka.
http://kaszebsko.com/index.php?mact=News,cntnt01,detail,0&cntnt01articleid=110&cntnt01returnid=26

 
Projekt WEKWIZER - Przegl─?d kaszubskoj─?zycznych teatr??w ulicznych
Projekt stowarzyszenia Kasz??bsk?┤ Jednota otrzyma?? grant z Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji! Chocia?? nasze stowarzyszenie dzia??a dopiero od kilku miesi─?cy, z??o??ony przez nas wniosek, o dofinansowanie przegl─?du kaszubskoj─?zycznych teatr??w ulicznych "WEKWIZER", przeszed?? wszystkie procedury i znalaz?? si─? na li??cie projekt??w zakwalifikowanych do realizacji. 21 grudnia 2011 roku dokument ten zosta?? podpisany przez ministra Micha??a Boni.

http://www.kaszebsko.com/wekwizer

http://kaszebsko.com/index.php?mact=News,cntnt01,detail,0&cntnt01articleid=217&cntnt01returnid=26


http://kaszebsko.com/index.php?mact=News,cntnt01,detail,0&cntnt01articleid=93&cntnt01returnid=26

 
18 sierpnia - inicjatywa obchod??w ??wi─?ta Flagi Kaszubskiej

Stowarzyszenie Kasz??bsk?┤ Jednota oraz Kaszubski Instytut Rozwoju wraz z Radiem Kasz??b?? zapraszaj─? do wsp??lnego uczczenia flagi kaszubskiej. Proponujemy, by ??wi─?tem Flagi Kaszubskiej sta?? si─? odt─?d dzie?? 18 sierpnia.┬á
Internet po kaszubsku
 

Wszystkie osoby pos??uguj─?ce si─? j─?zykiem kaszubskim jak i te, kt??re chc─? lepiej pozna─? nasz j─?zyk, zach─?camy do sprawdzenia jak funkcjonuj─? najbardziej popularne strony internetowe na ??wiecie po kaszubsku.

kaszebsko.com/internet-po-kaszubsku

 
Interwencja w sprawie korekty hase?? w encyklopedii PWN  
W zwi─?zku z brakami lub b??─?dami pojawiaj─?cymi si─? w internetowej wersji encyklopedii PWN,┬á stowarzyszenie Kasz??bsk?┤ Jednota wystosowa??o list do redakcji encyklopedii z wnioskiem o korekt─? wybranych hase??. Najbardziej ra??─?cym b??─?dem jest stosowanie terminu "dialekt kaszubski" zamiast "j─?zyk kaszubski". Cz─???─? hase?? ┬ánie odzwierciedla r??wnie?? stanu rzeczywistego ┬á

zapoznaj si─? z tre??ci─? listu do PWN >>


Czarno-??????te serce
Zwie??czeniem wejherowskiego Dnia Jedno??ci Kaszub??w 2012 by?? zorganizowany przez stowarzyszenie Kasz??bsk?┤ Jednota happening pod has??em "Czarno-??????te serce", w kt??rym udzia?? wzi─???o oko??o 200 dzieci z wejherowskich szk???? oraz 50 doros??ych, w tym prezes miejscowego oddzia??u ZK-P oraz ekipa Muzeum Pi??miennictwa i Muzyki Kaszubsko-Pomorskiej wraz z dyrektorem, kt??rzy wsp??lnie z dzie─?mi spontanicznie ??wi─?towali, wypuszczaj─?c w niebo dzi─?si─?tki czarno-??????tych balon??w, wykrzykuj─?c przy tym s??owa: "Wiedno Kasz??b??". Happening wbudzi?? zainteresowanie medi??w i fotoreporter??w, kt??rzy uwiecznili wydarzenie z balkonu wejherowskiego ratusza. Po happeningu, rozpocz─?to nieoficjaln─? cz─???─? ??wi─?towania pod nazw─? "DJK Kashubian Party" w barze U Szwagra. Imprezie towarzyszy??a ??wietna zabawa, wsp????czesne kaszubskie brzmienia (The Damrockers, Bubliczki, Olo Walicki, W??dz??b?┤czi, Ch??cz, Damroka Kwidzi??ska i wiele, wiele innych...) oraz tradycyjne kaszubskie pie??ni p??yn─?ce z garde?? przy kaszubskim napoju energetycznym "Remus". Nie zabrak??o te?? ??piew??w znanych ze Wzg??rza Wolno??ci.

http://kaszebsko.com/index.php?mact=News,cntnt01,detail,0&cntnt01articleid=29&cntnt01returnid=26

http://kaszebsko.com/index.php?mact=News,cntnt01,detail,0&cntnt01articleid=26&cntnt01returnid=26

 
Teatr na Dzie?? Jedno??ci Kaszub??w
Luzi??ska premiera (17.03.2012) dramatu Jana Rompskiego "Jiwer ??statn??ch" w wykonaniu teatru "Zymk", kt??rego cz??onkowie w du??ej mierze s─? zwi─?zani ze stowarzyszeniem Kasz??bsk?┤ Jednota, zgromadzi??a na widowni blisko 200 os??b. Dzie?? p????niej w sali wejherowskiego Muzeum Pi??miennictwa i Muzyki Kaszubsko-Pomorskiej spektakl obejrza??o prawie 50 os??b.┬á

http://kaszebsko.com/index.php?mact=News,cntnt01,detail,0&cntnt01articleid=28&cntnt01returnid=26

 
Dzie?? Jedno??ci Kaszub??w - apel o wywieszenie flag kaszubskich
Dzie?? Jedno??ci Kaszub??w to ??wi─?to przypadaj─?ce 19 marca i jest pami─?tk─? pierwszej pisanej wzmianki o Kaszubach, kt??ra pojawi??a si─? w bulli papie??a Grzegorza IX w 1238 roku. Jest to dzie?? dumy z bycia Kaszub─?, z naszej historii, kultury i dokona?? wielu pokole?? Kaszub??w. Tak wi─?c zach─?camy wszystkich do ??wi─?towania Dnia Jedno??ci Kaszub??w.┬áApelujemy tak??e do samorz─?d??w o uczczenie tego dnia wywieszeniem kaszubskich flag przy urz─?dach. B─?dzie to doskona??y znak integracji i prawdziwej jedno??ci na Kaszubach. Zach─?camy szko??y do organizowania w tym dniu apeli po??wi─?conych dawnym i wsp????czesnym Kaszubom.┬á

http://kaszebsko.com/index.php?mact=News,cntnt01,detail,0&cntnt01articleid=25&cntnt01returnid=26

 
Zmiana hejna??u w Wejherowie
Stowarzyszenie Kasz??bsk?┤ Jednota wyst─?pi??o z wnioskiem do wejherowskich radnych o zmian─? hejna??u, kt??ry od dziesi─?ciu lat rozbrzmiewa z wie??y miejskiego ratusza. Zamiast obecnego "Marszu Kaszubskiego" autorstwa Hieronima Derdowskiego, postulujemy, aby hejna??em uczyni─? pie???? "Zemia Rodn?┤" Jana Trepczyka - zas??u??onego wejherowianina, organizatora I Kongresu Kaszubskiego.

Jak wiemy Marsz Derdowskiego zosta?? napisany przez Kaszub─?, je??li chodzi o tekst, a muzyk─? napisa?? Feliks Nowowiejski, wielki kompozytor, ale kt??ry nie ma powi─?zania z Kaszubami - stwierdzi?? Tomasz Fopke, wiceprezes Zrzeszenia Kaszubsko-Pomorskiego.

 
Zapewnij dziecku nauk─? j─?zyka kaszubskiego
Stowarzyszenie Kasz??bsk?┤ Jednota ┬áprzy??─?cza si─? do apelu Zarz─?du Zrzeszenia Kaszubsko-Pomorskiego Oddzia?? w ?ü─?czycach, dotycz─?cego nauczania j─?zyka kaszubskiego. Zapraszamy do lektury i zach─?camy do rozpowszechniania zawartych w nim praktycznych informacji.

http://kaszebsko.com/index.php?mact=News,cntnt01,detail,0&cntnt01articleid=11&cntnt01returnid=26

 
Wsp????praca KJ i SON?? - pismo do w??adz RP
Przedstawiciele stowarzyszenia Kasz??bsk?┤ Jednota byli w dniach 2-4 marca go??─?mi Stowarzyszenia Os??b Narodowo??ci ??l─?skiej. Spotkanie mia??o na celu lepsze poznanie si─?, ustalenie wsp??lnych cel??w i mo??liwo??ci dzia??ania. G????wnym tematem wizyty by??a kwestia publikacji wynik??w spisu powszechnego oraz temat przyznania obu grupom statusu mniejszo??ci etnicznej. Ustalono, ??e obie organizacje wsp??lnie b─?d─? wyst─?powa??y z pismami i wnioskami do w??adz pa??stwa w tej sprawie.

Pierwszym owocem wsp????pracy by??o wsp??lne pismo obu organizacji do najwa??niejszych w??adz w Polsce.

http://kaszebsko.com/index.php?mact=News,cntnt01,detail,0&cntnt01articleid=24&cntnt01returnid=26

http://kaszebsko.com/index.php?mact=News,cntnt01,detail,0&cntnt01articleid=30&cntnt01returnid=26

 
Prawa Kaszub??w w Polsce i Unii Europejskiej - konferencja otwarta
7 grudnia 2011 r. opublikowany zosta?? Raport Komitetu Ekspert??w ds. Europejskiej Karty J─?zyk??w Regionalnych lub Mniejszo??ciowych, w kt??rym porusza si─? spraw─? Kaszub??w i j─?zyka kaszubskiego w Polsce. Na zorganizowan─? z tej okazji przez Kasz??bsk─? Jednot─? dyskusj─? o prawnym statusie Kaszub??w, w pi─?tkowy wiecz??r 13 stycznia do wejherowskiego Muzeum Pi??miennictwa i Muzyki Kaszubsko-Pomorskiej, przysz??o blisko 50 zainteresowanych os??b.┬á

http://kaszebsko.com/index.php?mact=News,cntnt01,detail,0&cntnt01articleid=7&cntnt01returnid=26

http://kaszebsko.com/index.php?mact=News,cntnt01,detail,0&cntnt01articleid=8&cntnt01returnid=26

 
Ô?? Przejd?? do g??ry strony